Reklamační řád

platný od 13.5.2020

I.- Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy
uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační
řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí
kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost
kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se
zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o
ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1.1.2014.

II. – Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech

• je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z
kupní ceny,
• jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které
mělo zboží při převzetí kupujícím,
• vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo
vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
• je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním,
nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
• vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

III. – Uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho
provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment
prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající
zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou
provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v
potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li
určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.
Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména
doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o
povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným
věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která
byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z
kupní ceny.
Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména
proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným
způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti,
posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným
způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu
potřebnou součinnost.

IV. – Lhůta pro uplatnění práv

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců, při
prodeji spotřebního zboží, od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro
uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty
vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na
prodejním dokladu. U prodeje krmiv je lhůta na uplatnění práva z vadného plnění
3 týdny. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se
smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní
záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.
Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co
zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození,
pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči
prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění
po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.
Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení
reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí
24 měsíců u spotřebního zboží a 3 týdny u krmiv od převzetí po koupi
reklamovaného zboží.
Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta
se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu
užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.
Je – li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena
v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí doba
uplynutím této lhůty.

V. – Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech
do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému
posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve
kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané
vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude
kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být
vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění
reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné
uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení
reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně
potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou
zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení
není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla
být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat
si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto
postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu
přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

VI. – Jakost při převzetí

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením
§ 2161 občanského zákoníku, tedy:
• zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání,
takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující
očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
věc tohoto druhu obvykle používá,
• zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným
požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není
vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci,
může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit
od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k
povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu,
má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového
zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat
přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v
případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho
součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v
přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla
vadná již při převzetí.

VII. – Odpovědnost prodávajícího za vadu,
která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo
nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24
měsíců u spotřebního zboží, u krmiv 3 týdny od převzetí, a to pro vady, u
kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. VI. . Vada je
považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu
neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních
případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.
Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo
na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy
(s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným
porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou
slevu.
Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo
odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže
věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

VIII. – Náklady reklamace a řešení sporů

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně
vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se
kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z
oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.
Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na
existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů zejména na
systém www.vasestiznosti.cz, případně na příslušný soud.

IX. – Smluvní záruka za jakost

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za
jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o
povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva
nestanoví něco jiného.

Tento reklamační řád je účinný od 13.května  2020.

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart